HomeΆρθρα

Μονόδρομος η τηλεμετρία για την βιώσιμη ανάπτυξη

Η ανάγκη συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών γεωγραφικά εκτεταμένων υποδομών για τη σωστή διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους, είναι μεγάλη. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Μονόδρομος η τηλεμετρία για την βιώσιμη ανάπτυξη

Το βασικό χαρακτηριστικό των δικτύων κοινής ωφέλειας είναι, ότι κατά κανόνα πρόκειται για κατανεμημένα συστήματα που καλύπτουν εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές, πράγμα που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο και την διαχείριση τους, καθώς απαιτείται συνεχής εποπτεία προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους. 

Ποια προβλήματα επιλύει η εφαρμογή της τηλεμετρίας;

Το βασικό πρόβλημα των υποδομών που βρίσκονται σε  εκτεταμένες γεωγραφικές  περιοχές  είναι ο έλεγχος και η διαχείριση τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια το ιδιαίτερο αυξημένο λειτουργικό κόστος των εγκαταστάσεων και την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον λόγο της μεγάλης διασποράς των σημείων ελέγχου ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορούν να δώσουν τα συστήματα τηλεμετρίας η εφαρμογή των οποίων όπως και κάθε άλλου συστήματος αυτοματισμού είναι δύσκολη και απαιτεί την συνδρομή ειδικών.

 

                                           Διαχείριση Υδρευτικού Δικτύου μέσω Λογισμικού SCADA

Ποια οφέλη απορρέουν από την εφαρμογή της τηλεμετρίας στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης;

Μια καλά σχεδιασμένη και εφαρμοσμένη τηλεμετρία μπορεί να αποφέρει τεράστια πλεονεκτήματα. Τα συστήματα τηλεμετρίας επιτρέπουν τον κεντρικό έλεγχο ενός γεωγραφικά διεσπαρμένου δικτύου και την παρακολούθηση του, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία με

               Γραφική Απεικόνιση Τηλεμετρίας                                     Υδρευτικού  Δικτύου

συνέπεια χαμηλό λειτουργικό κόστος. Ταυτόχρονα μέσω των αισθητήρων  που τοποθετούνται στο δίκτυο συγκεντρώνονται και καταγράφονται όλες οι ποιοτικές παράμετροι  που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον μέσα από το λογισμικό και τους αισθητήρες που εγκαθίστανται γίνεται έγκαιρη πρόγνωση και εντοπισμός βλαβών, μειώνοντας το χρόνο απόκρισης με συνέπεια την εξοικονόμηση χρημάτων και την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου. Τέλος η τοποθέτηση inverter στους μηχανισμούς άντλησης βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας

 

Κάποιες από τις τεχνικές αυτόματου ελέγχου είναι:

  • Η παρακολούθηση και καταγραφή της στάθμης των δεξαμενών
  • Η επιτήρηση και καταγραφή της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα (γεωτρήσεις)
  • Παρακολούθηση και καταγραφή υδραυλικών μεγεθών δικτύου (πίεση, παροχή)
  • Παρακολούθηση και καταγραφή ποιοτικών παραμέτρων (επίπεδο χλωρίου, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, αλατότητα κ.α)

Πως λειτουργεί ένα σύστημα τηλεμετρίας

Οι μονάδες απομακρυσμένης τηλεμετρίας είναι γνωστές στον αυτοματισμό και τον έλεγχο διαδικασιών ως συστήματα SCADA. Είναι ουσιαστικά τα συστήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ του Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό τύπου SCADA και των απομακρυσμένων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, όπου εκτελείται ο τοπικός αυτοματισμός με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC). Η λειτουργία του είναι να ελέγχει τους απομακρυσμένους σταθμούς, να αποκτά δεδομένα από τον εξοπλισμό να τα μεταφέρει και να τα αποθηκεύει στο κεντρικό σύστημα. Τα σύγχρονα συστήματα SCADA είναι προσβάσιμα και μέσω διαδικτύου (WebServices).

 

Τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και τη λήψη δεδομένων είναι το πιο σημαντικό μέρος ενός συστήματος τηλεμετρίας καθώς έχουν αντίκτυπο στο κόστος, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια. Οι επιλογές είναι πολλές και εξαρτώνται από την εφαρμογή και τη γεωμορφολογία της περιοχής. 

 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η εφαρμογή της τηλεμετρίας μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους οργανισμούς όσο και στους καταναλωτές. Η καταγραφή και η ανάλυση πληροφοριών από διάφορα γεωγραφικά σημεία συμβάλει στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία και την βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών που την εφαρμόζουν.

 

Νίκος Μπακαλίδης
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας NRG SYSTEM