HomeΕιδήσεις

Αναπτυξιακή: Νέες εγγυήσεις 780 εκατ. για δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Ενεργοποιείται η δεύτερη πρόσκληση του Ταμείου Εγγυοδοσίας που χορηγεί δάνεια κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση δημοσίου. Αλλάζει ο συσχετισμός υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ποιες εταιρείες μπορούν να λάβουν δάνειο

Αναπτυξιακή: Νέες εγγυήσεις 780 εκατ. για δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κατευθυνθεί το μεγαλύτερο ποσό των εγγυήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) η οποία «προικοδοτεί» με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19».

Με τη δέσμευση του συγκεκριμένου ποσού που επισημοποιήθηκε χθες με την αποστολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες, η ΕΑΤ ενεργοποιεί τη δεύτερη φάση – πρόσκληση του Ταμείου που συστάθηκε τον περασμένο Απρίλιο για να ενισχύσει εν μέσω πανδημίας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων παρέχοντας εγγύηση στο 80% του χορηγούμενου δανείου κεφαλαίου κίνησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη νέα πρόσκληση της ΕΑΤ προς τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, από τα επιπλέον 780 εκατ. ευρώ που θα διαθέσει για εγγυήσεις, τα 600 έως 700 εκατ. ευρώ θα «κατευθυνθούν» στο χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με τελικούς αποδέκτες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων θα «κατευθυνθούν» από 80 έως 180 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, «τα πιο πάνω όρια εγγυοδοτικών κεφαλαίων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών ή και να αυξηθούν στο μέλλον».

Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη φάση δημιουργίας και ενεργοποίησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, το οποίο όπως προαναφέθηκε παρέχει εγγύηση έως και στο 80% του δανείου, διατέθηκε ως εγγύηση από πλευράς ΕΑΤ το ποσό του 1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ αφορούσαν εγγυήσεις δανείων για μεγάλες επιχειρήσεις (χαρτοφυλάκιο μεγάλων επιχειρήσεων) και άλλα 500 εκατ. ευρώ για τις υπόλοιπες (χαρτοφυλάκιο μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων).

Με τις εγγυήσεις αυτές, εγκρίθηκαν από τις συνεργαζόμενες εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, δηλαδή τις 14 τράπεζες που συμμετείχαν στο χρηματοδοτικό εργαλείο, δάνεια ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ.

Με τη προσθήκη των 780 εκατ. ευρώ, το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (από πλευράς ΕΑΤ) ανέρχεται στο 1,780 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την επιδότηση της προμήθειας που καταβάλουν οι επιχειρήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΑΤ, με το ποσό αυτό (1,780 δισ.) θα χορηγηθούν εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, συνολικού ύψους περί τα 6 δισ. ευρώ.

Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις

Όπως ορίζει η πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΧΟ), θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Ταμείο, έως τις 12 Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πρόσκλησης έχει κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ως Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός και διαθέτει ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Το ελάχιστο ύψος χαρτοφυλακίου δανείων των δύο χρηματοδοτικών μέσων για τα οποία θα δηλώσουν πρόθεση να δημιουργήσουν θα είναι: 100 εκατ. ευρώ για τους XO που λειτουργούν υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας και 10 εκατ. ευρώ για τους ΧΟ που λειτουργούν υπό τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού.

Οι όροι της εγγύησης

Η παρεχόμενη εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα συναφθούν μετά την σύναψη της επιχειρησιακής συμφωνίας με τον ΧΟ και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου. Η εγγύηση θα έχει πενταετή διάρκεια.

Ποιοι δικαιούνται δάνειο

Δικαίωμα δανειοδότησης με την εγγύηση της ΕΑΤ, έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

  • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές. Προκειμένου για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης,
  • έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα,
  • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
  • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019
  • επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
  • επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και
  • εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Πηγή: euro2day, Σταμάτης Ζησίμου