HomeΕιδήσεις

Δύο σύμβουλοι θα «τρέξουν» το έργο Ultrafast Broadband

Δύο συμβούλους, έναν χρηματοοικονομικό και έναν για την τεχνική υποστήριξη αναζητά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει στην επίσπευση του έργου Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultrafast Broadband, προϋπολογισμού 870 εκ. ευρώ

Δύο σύμβουλοι θα «τρέξουν» το έργο Ultrafast Broadband

Δύο συμβούλους που στόχο έχουν την υποστήριξη και προώθηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα που αναμένεται να κατασκευαστούν στην χώρα και αφορά την ανάπτυξη οπτικών ινών σε απομακρυσμένες περιοχές με την επωνυμία Ultrafast Broadband προτίθεται να προσλάβει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ).

Πρόκειται για τα έργα :

– Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Χρηματοοικονομική Υποστήριξη για το έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultrafast Broadband».

– Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultrafast Broadband»

Οι σύμβουλοι θα εργαστούν υποστηρικτικά στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ), μέχρι και την υπογραφή των συμβάσεων του μεγαλύτερου έργου ΣΔΙΤ της χώρας. Στόχος του έργου είναι η κάλυψη με οπτικές ίνες περιοχών της χώρας οι οποίες δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να αφορά έως και 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Το UFBB αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps.

 1. Περιγραφή Υπηρεσιών συμβούλων

Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών στους αρμόδιους για την υλοποίηση της δράσης φορείς (ΓΓΤΤ, ΕΥΔΕ ΤΠΕ του ΥΨΗΔ).

Το έργο του πρώτου Αναδόχου αφορά σε υποστήριξη σε θέματα που αφορούν Χρηματοοικονομικά ζητήματα του Έργου και του δεύτερου αναδόχου στην τεχνική υποστήριξη στο σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων του έργου UFBB.

Αναφέρονται ενδεικτικά:

 • Υποστήριξη στη διαγωνιστική διαδικασία(ενδεικτικά: διευκρινίσεις, ερωτήσεις υποψηφίων και ερωτήματα της Αναθέτουσας ή/και της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων)
  • Υποστήριξη σε θέματα ενστάσεων, προσφυγών (Ενδεικτικά: σύνταξη απόψεων/προτάσεων/παντός είδους έγγραφα που ζητούνται κατά τη διαδικασία εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ή στα πλαίσια τυχόν άσκησης ενδίκων βοηθημάτων)
  • Υποστήριξη στην Οριστικοποίηση τευχών σύμβασης και όλων των συνοδευτικών εγγράφων (ενδεικτικά: συμβάσεις Ανεξάρτητου Ελεγκτή, Σύμβαση Ασφαλιστή, Κύριες συμβάσεις χρηματοδότησης, Έλεγχος Χρηματοοικονομικού Μοντέλου). Ενδεικτικά αναφέρονται: Απαντήσεις σε ερωτήματα προσωρινών αναδόχων, έλεγχος τελικών συμβατικών κειμένων, απαντήσεις σε ερωτήματα της Αναθέτουσας\ Αρχής ή/και της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.
  • Υποστήριξη κατά την υποβολή και τη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
 1. Χρόνος υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια και των έργων είναι δέκα έξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης εξαρτάται από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου UFBB, σε περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρωθεί νωρίτερα μπορεί να παραληφθεί νωρίτερα το σύνολο του έργου και η συνολική του διάρκεια να μειωθεί ανάλογα.

 1. Προϋπολογισμός έργων

Ο προϋπολογισμός και των δύο έργων κατά ανώτατο όριο ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (24.193,54 €) προ ΦΠΑ, ήτοι σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι προσφορές για τα δυο έργα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, στην οδό Λέκκα 23-25, Αθήνα Γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι τη Παρασκευή 23/07/2021 και μέχρι ώρα 15.00.

 1. Χρόνος υλοποίησης – Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα

Η συνολική διάρκεια των έργων είναι δέκα έξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης εξαρτάται από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου UFBB, σε περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρωθεί νωρίτερα μπορεί να παραληφθεί νωρίτερα το σύνολο του έργου και η συνολική του διάρκεια να μειωθεί ανάλογα.

Το έργο του Ultra-Fast Broadband

Περί τα τέλη του έτους αναμένεται να αναδειχθούν οι ανάδοχοι για το έργο του Ιντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων, του Ultra-Fast Broadband (UFBB), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ της χώρας και ενός από τα μεγαλύτερα του κλάδου στην Ευρώπη καθώς έχει προϋπολογισμό 700 εκατ. Ευρώ (περίπου 870 εκ. με ΦΠΑ), με τα 300 εκατ. ευρώ να προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση.

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 και απευθύνεται στους φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και συγκεκριμένα τους:

 • Wind ΕλλάςΤηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
  • Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών
  • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία
  • Άβαξ Ανώνυμη Εταιρεία Εργοληπτική Τουριστική Εμπορική Βιομηχανική Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων
  Ένωση Εταιρειών Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – ΜΕΤΚΑ EGN LTD
  • ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών
  • Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία
  • Ένωση Εταιρειών «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία» Α.Ε. – Grid Telecom Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

Οι περιοχές και η εκτιμώμενη συνολική επένδυση (δημόσια και ιδιωτική) ανά τμήμα είναι οι εξής:

1: Π.Ε. Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ζακύνθου Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας 105,155,747 ευρώ.

2: Π.Ε. Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας 106,694,417 ευρώ.

3: Π.Ε. Εύβοιας, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου Τήνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων 99,255,768 ευρώ.

4: Π.Ε. Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου 95,118,381 ευρω.

5: Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας 104,905,604 ευρώ.

6: Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Πειραιώς, Νήσων 96,828,854 ευρω.

7: Π.Ε. Βοιωτίας Φθιώτιδας, Κ.Τ. Αθηνών, Β.Τ. Αθηνών, Δ.Τ. Αθηνών, Ν.Τ. Αθηνών, Αν. Αττικής, Δ. Αττικής Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου, Λασιθίου 92,961,365 ευρώ.

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης έχει οριστεί σε 26 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ενιαία προσφορά για το σύνολο των επτά γεωγραφικών ζωνών του έργου δηλώνοντας τον μέγιστο αριθμό ζωνών που προτίθενται να αναλάβουν. Σε καθένα μπορούν να ανατεθούν κατ΄ανώτατο 3 γεωγραφικές ζώνες.

 

Πηγή:euro2day, Μαρία Μόσχου